Πρόσκληση Γενικής Τακτικής Συνέλευσης των Μετόχων

  • Home
  • Business
  • Πρόσκληση Γενικής Τακτικής Συνέλευσης των Μετόχων

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι
της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΝΤΑΠΛΑΣΤ Ανώνυμος Βιομηχανική &
Εμπορική Εταιρεία» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 25η Αυγούστου 2016 ημέρα
Πέμπτη και ώρα 10:30 στην έδρα της εταιρείας και συγκεκριμένα στα επί της οδού
Ελ. Βενιζέλου αριθμ. 344 γραφεία της, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Αποβολή και κήρυξη εκπτώτου μέλους του Δ.Σ. λόγω τέλεσης αξιοποίνων πράξεων σε βάρος της εταιρίας.
  2. Εκλογή νέου μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του αποβληθέντος και κηρυχθέντος εκπτώτου μέλους

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Έκτακτη Γ.Σ. παρακαλούνται να
συμμορφωθούν στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 20 του Καταστατικού περί
καταθέσεων των μετοχών και των σχετικών εγγράφων αντιπροσωπείας.

Περισσότερα: Πρόσκληση Γενικής Τακτικής Συνέλευσης των Μετόχων

Leave A Comment